Co dělat, když

 
chce víc někdo poznat Boha a dozvědět se víc o Ježíši, patřit do katolické církve či přijmout nějakou svátost?
 
Církev je společenství lidí, věřících, že Ježíš Kristus je Pán a Spasitel. Církev je rozdělená na menší jednotky - farnosti (města, vesnice), v jejichž čele je kněz, který splečně s farníky vytváří farní rodinu.
 
 

Co jsou svátosti?

SVÁTOSTI  JSOU JAKO POKLAD CÍRKVE A ZNAMENÍM BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ.

Svátosti pomocí viditelných symbolů zprostředkovávají lidem neviditelnou Boží milost. Svátosti ustanovil Ježíš Kristus. Svátost je křesťanský obřad. Je to forma komunikace s Bohem.

Rozdělují se na:

SVÁTOSTI INICIAČNÍ (křest, biřmování a eucharitstie) – uvádějí do křesťanského života

SVÁTOSTI UZDRAVUJÍCÍ (svátost smíření a svátost nemocných)

SVÁTOSTI SPOLEČENSTVÍ a POSLÁNÍ (svátost manželství a svátost kněžství)

Všechny kromě jedné jsou udělovány církví skrze konkrétního zmocněnce (kněz, biskup nebo jáhen), pouze svátost manželství si manželé udělují navzájem. Vysvětit muže na kněze může pouze biskup. Jáhen je nižší stupeň svěcení, nemůže sloužit mši sv. (svátost eucharistie) a zpovídat (svátost smíření).

Křest představuje začátek křesťanského života, kdy se poprvé setkáváme s Kristem tváří v tvář, chvílí, během které se nám předává semeno víry, o které máme pečovat, aby z něho vyrostl strom přinášející dobré ovoce.