Týden modliteb za duchovní povolání

11.04.2016 08:52

Tento týden je vyhraněn pro modlitby za duchovní povolání a vrcholí 4. nedělí velikonoční - nedělí Dobrého Pastýře.

Zde nabízíme několik modliteb:

MODLITBA JANA PAVLA II. ZA MLADÉ LIDI,
KTEŘÍ HLEDAJÍ SVÉ POVOLÁNÍ
Ježíši, Synu Boží, v němž přebývá plnost božství,
ty voláš všechny pokřtěné, aby „zajeli na hlubinu“
a šli cestou svatosti.
Vzbuď v srdcích mladých lidí touhu být
v dnešním světě svědky moci tvé lásky.
Naplň je svým Duchem odvahy a rozvážnosti,
aby byli schopni odhalit plnou pravdu
o sobě a o svém povolání.
Náš Spasiteli, poslaný Otcem zjevit nám milosrdnou lásku,
dej své církvi dar mladých lidí připravených zajet na hlubinu,
aby byli mezi bratry projevem tvé přítomnosti,
která obnovuje a zachraňuje.
Svatá Panno Maria, Matko Spasitelova,
spolehlivá průvodkyně na cestě k Bohu a k bližnímu,
ty, která jsi uchovávala jeho slovo ve svém srdci,
podpírej svou mateřskou přímluvou rodiny a církevní společenství,
aby pomáhaly mladým a dospívajícím lidem
odpovědět velkomyslně na Pánovo volání.
Amen.

MODLITBA PAVLA VI.
ZA NOVÉ APOŠTOLY
Pane Ježíši, povolal jsi své apoštoly, aby se stali rybáři lidí.
Přiváděj k sobě i dnes horlivé a ušlechtilé muže
a učiň z nich své učedníky.
Vlož do jejich duší svou touhu po vykoupení všeho lidstva,
s níž denně obnovuješ na našich oltářích oběť kříže.
Pane, „jenž stále žiješ a přimlouváš se za nás“,
otevři jim všechny kraje,
kde tolik lidí usilovně hledá světlo pravdy a teplo lásky.
Ať poslušni tvého povolání pokračují v tvém díle spásy na zemi,
vytvářejí tvé tajemné tělo, to je církev,
a stanou se solí země a světlem světa.
Pane, dej také mnoha ženám účast na povolání,
které pramení z tvé lásky.
Ať jsou čisté a velkodušné.
Dej jim touhu po dokonalosti, k níž vybízí evangelium,
a přiveď je k tomu, aby se ze všech sil a s celou vroucností své lásky
daly do služeb církve a trpících a nemocných lidí.
Amen.

MODLITBA SVATÉHO OTCE BENEDIKTA XVI.
ZA POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ
A K ZASVĚCENÉMU ŽIVOTU
Otče, dej, ať mezi křesťany povstanou
četná a svatá kněžská povolání,
která by udržovala živou víru
a střežila převzácnou památku tvého Syna
prostřednictvím kázání slova
a udílením svátostí,
jimiž, Otče, ustavičně obnovuješ své věřící.
Daruj nám svaté služebníky tvého oltáře,
kteří budou pozornými a zapálenými strážci Eucharistie,
která je svátostí Kristova největšího daru
pro vykoupení světa.
Povolej služebníky tvého milosrdenství,
kteří by prostřednictvím svátosti smíření
rozdávali lidem radost z tvého odpuštění.
Dej, Otče, ať církev s radostí přijímá
četné inspirace Ducha tvého Syna,
ať v učenlivosti vůči jeho ponaučením
pečuje o povolání ke kněžství
a k zasvěcenému životu.
Pomáhej biskupům, kněžím, jáhnům,
zasvěceným osobám i všem pokřtěným křesťanům,
aby věrně naplňovali své poslání
ve službě evangeliu.
O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Maria, Královno apoštolů, oroduj za nás!

Slovo o povolání od otce biskupa J. Graubnera

Když jsem jednou navštívil v nemocnici starého kněze, nechal jsem si od něj znovu vyprávět, jak to bylo s jeho kněžstvím. Maminka měla už osm dětí. Byla na Velehradě na pouti a slyšela tam kázání arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, který tehdy volal: „Matky, dejte nám syny, a my vám dáme kněze.“ Byla to doba po první světové válce, kdy bylo velmi málo kněží. Maminka uměla slyšet Boží hlas i ve volání církve a ochotně řekla ano. Když otěhotněla, vydala se na
další pouť, tentokrát na Svatý Hostýn, a tam svěřila Panně Marii dítě, které očekávala: Bude-li to syn, dám ti ho a ty mu vypros povolání ke kněžství. Synovi to nesdělila, ani když se stal knězem. Slyšel to až po letech kněžství a po maminčině smrti od paní, které se maminka tehdy na Hostýně svěřila. Kolik farností dnes volá po knězi! Věřící jen čekají, co udělá biskup. Chtějí-li kněze, napřed musí budovat zdravé rodiny, kde žije jeden pro druhého a ne každý sám pro sebe. Když bude láska rodičů tak silná, že se nebude bát ani obětí a bude dávat život svým dětem, když je vychová k tomu, aby byli velkorysí, dovedli žít pro druhé a měli tak úzký vztah ke Kristu, že si ho zamilují, tehdy bude naděje, že někoho z nich Pán povolá. Není možné někoho určovat ani postrkávat ke kněžství, ale potřebné je působivé svědectví rodičů, kteří mají odvahu říci Bohu: Pane, my jsme ochotni přijmout ještě další dítě a vychovat ho pro tebe, kdybys chtěl, aby sis ho mohl povolat. Bůh totiž nemůže volat ke kněžství, když tu nejsou děti. Musí mít koho volat. Bůh sice umí dělat zázraky, umí si vzbudit syny i z kamení, ale máme právo to od něj žádat? Proč má zázrakem nahrazovat naše zanedbání? Bůh čeká, že lidé splní svůj podíl, aby on mohl vyslyšet naše modlitby a velkoryse darovat kněžská povolání.
Mons. Jan Graubner
arcibiskup olomoucký

Ke stažení brožurka: Týden modliteb za duchovní povolání brozura_povolani.pdf (1387653)