Oprava oltáře v Chlumu u Třeboně

15.08.2015 11:27

V rámci sbírek v naší farnosti prosíme též o příspěvky na plánovanou restauraci oltáře v kostele Nanebevzetí P. Marie v Chlumu u Třeboně.

Přispět je možno při mši sv. (viz přehled bohoslužeb), nebo při prohlídce kostela či na účet farnosti (viz menu farnosti).

Novinkou jsou také POUTNICKÉ OPLATKY CHLUMU U TŘEBONĚ - cena 45 Kč. K dostání jsou v kostele nebo v obchodě Jana Pumpra na proti kostelu.

Oltář nechal zbudovat v 18. století hrabě Jan František z Fünfkirchenu, zakladatel kostela. Inspiroval se v jeho době významným a hojně navštěvovaným poutním kostelem Nanebevzetí P.Marie v Maria Zell. Scénu nešťastné události zasypání hraběte při zřícení střelnice u hráze rybníka Hejtman, s hraběcí rukou trčící ze sutin, můžeme vidět na fresce v chrámové kupoli.

Celý kostel je jeho votivním darem Panně Marii a projevem vděčnosti za záchranu života.

Zprávy o obnovách oltáře máme až z 20. století. Ve farní kronice pater Kubiska píše: …roku 1902 byl chrám Páně nákladem Jeho Císařské Výsosti zevně i uvnitř opraven, nová okna i dveře dána, hlavní oltář znovu postříbřen /firma Krickel - Schweiger)…..

K další opravě dochází v roce 1942 v rámci velké opravy celého interiéru. Sbírka na tento účel byla

vyhlášena v roce 1937. Byla odstraněna zčernalá a rozpukaná polychromie a provedeno stříbření a zlacení sloupoví, hlavic i celého oltáře (dle zápisů Ing. Vladimíra Sedláčka), další stříbření pak proběhlo ještě v 70. letech (dle pamětníků).

V prvé fázi restaurace je v současné době plánováno s obnovou svatostánku a dvou postranních podstavců se svícny. Jedná se o dřevěný skelet s kovovým oplášťováním, které je pocínované. Dřevěný skelet je částečně ztrouchnivělý. Kovové oplášťování je uvolněné, letované spoje jsou popraskané a jednotlivé ozdobné římsy a profily jsou deformované. Části těla svícnů jsou též uvolněné a nestabilní. Místy chybí části materiálu. Povrchová úprava pocínováním je poškozená.

Odhad nákladů na restauraci je kolem 200 000 Kč.

V letošním roce je zažádáno o dotaci na restaurování postranních podstavců se svícny na Jihočeský kraj. Pokud by vyšla, kraj by zaplatil 62 000 Kč a farnost asi 41 000 Kč.

Pokud se dokázali složit farníci za války (a to tehdy nebyly žádné dotace!), dokážeme to jistě i my dnes.

Připravila J. Válková, podklady o dnešním stavu oltáře a předpokládaných nákladech poskytla vikariátní technička Bc. M. Horváthová, DiS.

Foto: Vlastimil Šesták