Eucharistický národní kongres

18.01.2015 17:07

Národní eucharistický kongres 2015

Motto: „Eucharistie – smlouva nová a věčná“

Ve farnostech a v diecézích bude probíhat příprava na tento kongres. Po šest měsíců budou probírána tato témata: Eucharistie a jednota. Eucharistie a společenství. Eucharistie a solidarita. Eucharistie a evangelizace. Eucharistie a Maria. Obnovení slavení Eucharistie.

Je možno získávat informace a podklady na webových stránkách: www.nek2015.cz.

Hlavním dnem NEK 2015 bude sobota 17. října 2015. V Brně na Zelném trhu bude v 10.30 hodin hlavní bohoslužba s následným eucharistickým průvodem a s velmi bohatou nabídkou doprovodných programů v centru Brna.

Modlitba za NEK 2015

Bože, náš nebeský Otče,
děkujeme Ti, že s námi
uzavíráš z lásky smlouvu
novou, věčnou, nejsvětější,
když nám Kristus na oltáři
dává Svoje Tělo a Krev.
Uč nás tuto smlouvu slavit,
milovat a zachovávat.
Požehnej, ať náš Národní
eucharistický kongres
obnoví v nás ctnosti víry,
lásky, naděje a sílu
k jednotě a vzájemnosti,
aby společenství Církve
neslo světu radostnou zvěst.
Na přímluvu Matky Boží
ať s novou a hlubší úctou
přijímáme Tělo a Krev
Tvého jediného Syna,
který s Tebou v Duchu Svatém
věčně žije a kraluje. Amen.

Otče náš.
Zdrávas Maria.

 

Vysvětlení motta a loga

Motto: Eucharistie – smlouva nová a věčná

Starozákonní příslib nové smlouvy zdůrazňuje prorok Jeremiáš v 31. kapitole počínaje veršem 31. Naplňuje se v novozákonním vztahu smlouvy mezi Kristem  ženichem a církví  nevěstou.

Hlavním motivem loga jsou ruce, které symbolizují smlouvu, spojení a jednotu. Ruka je také symbolem oběti – nabídnuté pomoci. Ruce v logu mají zároveň připomínat ruce kněze, který je při eucharistické modlitbě vztahuje nad chléb a víno. 

Hlavní motiv loga je umístěn ve čtyřech kapkách, které dohromady tvoří kříž. Žlutooranžová barva představuje barvu dozrálých klasů, zelená barvu vína. Červená připomíná Kristovu krev a modrá Pannu Marii stojící pod křížem. Červená a modrá jsou zároveň barvami národními. Všechny čtyři kapky spojuje Eucharistie – střed našeho života.