2. hodina - 20. října 2010

30.10.2010 21:47

Četba Písma sv. pomáhá v růstu ve víře

Pokračujeme v "procházení" knihou Naše cesta do katolické církve, která nám má pomoct naučit se znát Bibli.

Scott s kamarády řešil otázku křtu - hlavně křtění malých dětí - je správné nebo ne? Kamarádi se nechávali "překřtít", Scottovi to nedalo, dal se do studování.

V Novém zákoně není místo, že by děti měly být z milosti účinku křtu vyloučeni - sv. Pavel křtil celý dům; ve Skutcích apoštolů Petr vyzývá: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh."(Sk 2,38-39). Vždyť přeci co otec vybuduje, mají na tom podíl jeho děti, tak stejně i na křtu svého otce, jeho víře mají podíl jeho děti. Všichni známe řeč Ježíše z Mt evang.: "Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské." Požehnal jim a šel dál. (Mt 19,14-15)

Kimberly cítila staganci v duchovním růstu, uvědomovala si, že stálé pobývání ve věřícím prostředí může být krokem zpět. Toužila po změně, takovém úkolu, na který by nestačila a uvědomila by si hlouběji potřebu Boží pomoci.

Zajímavé a inspirující pro náš růst ve víře:

Ježíš mě neprosil, abych byla středem jeho života, on to vyžadoval. (Kimberley)

Potřebujeme  najít takovou službu a činnost, aby nás dovedla na kolena a my volali po Boží přítomnosti a mohli Boha víc poznat.

Zkusme:

Hledat pravdu pro náš život a v našem rozhodování v Božím slově.