3. hodina - 3. listopadu 2010

03.11.2010 20:54

Důvěřujme Bohu novým způsobem

- Manželská smlouva a antikoncepce -

Manželství není obchodní kontrakt jako výměnný obchod služeb, ale smlouva, kdy se navzájem jeden druhému darují.

Dítě ztělesňuje smluvní tělesnou jednotu manželů - dítě jako jednota dvou, která se stává třetím. Regulace početí je pak znesvěcení této smlouvy.

Scott a Kimberley na základě hledání pravdy v Bibli došli k přesvědčení o nesprávnosti antikoncepce a přestali ji používat. Začali důvěřovat Bohu novým způsobem.

Bohem jsme přijati jako děti, nemusíme si to nějak zasloužit.

Bůh je více náš Otec než soudce, Boží smlouvou se setkáváme s Bohem spíše v rodinném kruhu než v soudnictví.

Sv. Pavel - ospravedlnění je víc než zákonodárný dekret, ustanovilo nás na základě milosti být Božími dědici.

Kimberley i Scott se studiem Písma sv. přesvědčili, že ospravedlnění, spásy člověk dojde na základě víry a skutků, kdežto do té doby věřili tomu, že ke spáse stačí jen víra - sola fidei (jak učil Luther).

Jak 2,24-26 Vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlněn, a ne pouze z víry! Což nebyla i nevěstka Rachab podobně ospravedlněna ze skutků, když přijala posly a propustila je jinou cestou? Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků.

Ani hřích nezničil posvátnost manželství - při smlouvě s Noemem Hospodin opět říká: "Ploďte se, množte se a naplňte zemi."

Jak se k dětem staví Písmo svaté? Kimberley se přesvědčila, že každý verš týkající se dětí pojednává jen o požehnání. Ž 127; Ž 128 - Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách! Co rukama vytěžíš, budeš i jíst. Blaze tobě, bude s tebou dobře. Tvá žena bude jak plodná réva uvnitř tvého domu, tvoji synové jak olivové ratolesti kolem tvého stolu. Hle, jak bývá požehnán muž, který se bojí Hospodina. Hospodin ať požehná ti ze Sijónu, abys viděl dobro Jeruzaléma po všechny dny svého žití, abys uviděl syny svých synů. Pokoj s Izraelem!

1Kor 6,19-20; Řím 12,1-2

Postoj k PPR - přirozeně plánované rodičovství - 1 Kor 7,4-5 Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu. Neodpírejte se jeden druhému, leda se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volni pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás satan nepokoušel, když byste se nemohli ovládnout.

Zapatujme si: Víra nám umožňuje konat dobré skutky. --- "Bůh nám postrčí polotovary, já jsme to dal jen do trouby." Život napněný obětí vyžaduje Boží milost.