4. hodina - 12. 1. 2011

03.02.2011 21:52

Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný

     Problematika přítomnosti Krista v eucharistii:

Protestantismus mluví o hostii jako smybolu zástupném.

Katolická církev vidí v eucharistii symbol reálný (Katechismus čl. 1409 a následující) - Kristus je reálně v hostii přítomen.

Scott spatřuje v 6. kap. Janova evangelia shodu se smýšlením katolické církve - Kristus je v eucharistii zcela přítomen, protože židé by se nebouřili, pokud by si mysleli, že Ježíš mluvil o sobě jako pokrmu pro nás jen obrazně.

     Rozpor kvůli autoritě v Písmu x v církvi, tradici

Protestantismum zastává názor SOLA SCRIPTURA - jedinou autoritou pro věřícího člověka je Písmo a on může svůj život víry řídit pouze podle Písma.

Katolíci proti tomu svůj život víry žijí podle Písma i tradice, z které církev také vychází.

V 15. kap. Matoušova evangelia Ježíš neodsuzuje tradici, ale jen zdeformovanou a falešnou tradici: Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizeové a zákoníci a řekli: „Proč tvoji učedníci porušují tradici otců? Vždyť si před jídlem neomývají ruce!“ On jim odpověděl: „A proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici?

Sv. Pavel radí v 2 Tes 2,15 "Nuže tedy, bratří, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem."

Scott přichází k tomu, že svůj život ve víře může opírat o Boží slovo v Bibli, ale i otradici a církev.

     Zajímavé a hodné k následování:

Když se Scottovi narodil syn, zatoužil ještě víc po jednotě rodiny Boží.

Kvůli svému přesvědčení, kdy se stále více přibližoval katolickým myšlenkám, odmítl roli děkana na protestantské fakultě.

Jeho žena, když se dozvěděla, že odmítl výborné místo, postup v kariéře apod., s ním souhlasila s tím, že jinak by si ho tolik nevážila.